Logo_Ryterski Raj

 

Regulamin Ośrodka Rekreacyjnego Ryterski Raj

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Ryterski Raj i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi przez meldowanie, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Ryterski Raj.
 3. Opiekunem Gościa jest Recepcjonista, tel. 18 414 35 00.

 

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój jest wynajmowany na doby hotelowe.
 2. Doba trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
 3. Śniadania wydawane są codziennie w godz. 7:30 - 10:00.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić niezwłocznie, najpóźniej do godziny 10:00. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
 5. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 3. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą przebywać gościnnie w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 4. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Ośrodku Rekreacyjnym Ryterski Raj .
 5. W przypadku odwołania pojedynczej rezerwacji pokoju lub zmian w rezerwacji do 3 dni przed datą przyjazdu, Ośrodek nie obciąży Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji. W przypadku anulowania lub zmian po tym terminie lub w przypadku nie pojawienia się Gościa, zaliczka wpłacona na poczet rezerwacji nie zostanie zwrócona.
 6. Po dokonaniu  rezerwacji, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji, które zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 30% wartości pobytu.
 7. Jeżeli zadatek nie wpłynie na konto bankowe w terminie wyznaczonym potwierdzeniu rezerwacji lub wpłynie on później, Ośrodek zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji.W przypadku późniejszego wpływu zadatku na konto bankowe kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto bankowe Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania rezerwacji.
 8. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Gość otrzymuje drogą mailową umowę gwarantowanej rezerwacji.
 9. W przypadku anulowania lub zmian przez Gościa gwarantowanej rezerwacji:
 • na ponad 21 dni przed rozpoczęciem pobytu – Ośrodek zwraca kwotę równorzędną zadatkowi
 • na 20-14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Ośrodek zwraca 50% wartości kwoty równorzędnej zadatkowi,
 • na 13 dni i mniej przed rozpoczęciem pobytu – Ośrodek nie zwraca zadatku

  10.W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

 1. Ośrodek Rekreacyjny Ryterski Raj świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń w Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Ośrodek ma obowiązek zapewnić Gościom:
 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie, sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
 • sprawną pod względem technicznym obsługę, a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, Ośrodek dołoży wszelkich starań, by w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

    4.Dodatkowo na życzenie Gościa są świadczone nieodpłatne następujące usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • zamawianie taxi,
 • możliwość wypożyczenia suszarki do włosów, żelazka, deski do prasowania oraz czajnika.

    5.Wszelkie niezbędne przybory kosmetyczne można zakupić w Recepcji

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Ryterski Raj dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Ośrodek zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa bądź wystawienia faktury za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek Rekreacyjny Ryterski Raj może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć urządzenia elektryczne, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.
 5. Recepcja wydaje tylko jeden klucz od pokoju. Należy go zatem zawsze zostawić w Recepcji przy opuszczaniu obiektu. Za wydanie drugiego klucza pobierana jest kaucja w wysokości 50 PLN. Za zgubienie klucza opłata wynosi 50 PLN.
 6. Gościom, którzy mają ze sobą narty bądź deski snowboardowe wydajemy kartę dostępu do przechowalni i do drzwi wejściowych na stok. Za zgubienie karty opłata wynosi 50 PLN. Podczas pobierania karty naliczana jest kaucja w wysokości 10zł .

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA REKREACYJNEGO RYTERSKI RAJ

 1. Ośrodek Rekreacyjny Ryterski Raj ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Ośrodek Rekreacyjny Ryterski Raj nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, mienia, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym.
 3. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Ośrodek Rekreacyjny Ryterski Raj nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Ośrodka.

 §7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

     Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju mogą zostać odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W wypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa powyższe przedmioty na koszt     właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego czasu przedmioty przejdą na własność obiektu.

§8 CISZA NOCNA

    W Ośrodku Rekreacyjnym Ryterski Raj obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

§9 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcjonista.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług

 §10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Ryterski Raj obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w butach narciarskich. Buty oraz sprzęt narciarski należy pozostawić w przechowalni, która znajduje się na terenie Ośrodka.
 2. Za nieprzestrzeganie pkt 1 (tj. CHODZENIE W BUTACH NARCIARSKICH) grozi kara w wysokości:
 • 500 zł – dziecko
 • 1000 zł – osoba dorosła
 1. Za dodatkową opłatą Ośrodek Rekreacyjny Ryterski Raj akceptuje zwierzęta w wybranych pokojach (35 PLN – 80 PLN), jednakże właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie Ośrodka oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę. Właściciel psa odpowiada materialnie za wszelki szkody wyrządzone przez psa oraz zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego pies nie zachowywał się głośno w pomieszczeniach obiektu, jak również by nie zakłócał wypoczynku Gości. Każdy pies musi mieć smycz, kaganiec oraz aktualną książeczkę szczepień.
 2. W naszym ośrodku, na życzenie Gościa, SNFP - Stowarzyszenie Niezależna Fonografia Polska - nieodpłatnie wypożycza Gościowi odbiornik TV do własnego, osobistego użytku, na okres pobytu w Ośrodku Rekreacyjnym Ryterski-Raj.
 3. Na życzenie Gościa Oferujemy POKOJE EKO, czyli pokoje pozbawione wszelkich urządzeń emitujących promieniowanie, które może być szkodliwe, takich jak odbiorniki tv, monitory itp.
 4. W Ośrodku Rekreacyjnym Ryterski Raj obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 5. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
 6. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez Ośrodek Rekreacyjny Ryterski Raj 33-343 Rytro 302 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Ryterski Raj zakazuje się prowadzenia akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
 8. Gość nie będzie powodować, a Ośrodek Rekreacyjny Ryterski Raj nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu na terenie obiektu, wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z pokoju, ani w inny sposób przeszkadzał, szkodził, czy irytował pozostałych Gości.
 9. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.  

 

Dyrekcja Ośrodka Rekreacyjnego Ryterski Raj

Nasi partnerzy