Poniższy regulamin obowiązuje na terenie Ośrodka Rekreacyjnego RyterSKI i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka Rekreacyjnego RyterSKI i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi przez meldowanie, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka Rekreacyjnego RyterSKI.
3. Opiekunem Gościa jest Recepcjonista, tel. +48 882 807 112

§2 DOBA HOTELOWA
1. Pokój jest wynajmowany na doby hotelowe.
2. Doba trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w RyterSKI w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę
4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
5. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
6. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. W okresie tzw. „sezonu wysokiego” opłata w RyterSKI za przedłużenie doby hotelowej wynosi 50 zł / 1 godz. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby udziela recepcja Ośrodka.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK
1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią.
2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
3. Osoby, niezameldowane w Ośrodku, mogą przebywać gościnnie w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.
4. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Ośrodku Rekreacyjnym Ryterski.
5. W przypadku odwołania pojedynczej rezerwacji pokoju lub zmian w rezerwacji do 3 dni przed przed datą przyjazdu, Ośrodek nie obciąży Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji. W przypadku anulowania lub zmian po tym terminie  lub w przypadku nie pojawienia się Gościa, Ośrodek  obciąży Gościa kwotą w wysokości 100% wartości rezerwacji. W przypadku rezygnacji z pobytu na 30 dni przed przyjazdem zadatek zostanie zwrócony lub przełożony na poczet innej rezerwacji według uznania Gościa.  Zwrot zadatku jest do 180 dni od otrzymania potwierdzenia z rezygnacji. W przypadku zamknięcia Ośrodka z powodu siły wyższej (np. stan epidemiczny lub rozporządzenia rządowe) zadatek nie przepada: zostanie zwrócony lub przełożony na poczet innej rezerwacji lub w formie vouchera o wartości 105%
6. Po dokonaniu rezerwacji, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji, które zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 30% wartości pobytu. Ośrodek zastrzega sobie prawo podwyższenia zadatku do 50% wartości rezerwacji w wybranych terminach.
7. Jeżeli zadatek nie wpłynie na konto bankowe w terminie wyznaczonym w potwierdzeniu rezerwacji lub wpłynie on później, Ośrodek zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. W przypadku późniejszego wpływu zadatku na konto bankowe kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto bankowe Gościa w terminie 14 dni od daty anulowania rezerwacji.
8. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji.
9. W przypadku anulowania lub zmian przez Gościa gwarantowanej rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
10. W przypadku nieprzybycia Gościa do Ośrodka RyterSKI w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Hotel nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku w przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
11. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu: Ośrodek RyterSKi zastrzega sobie prawo do pre-autoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości odpowiadającej zadatkowi.

§4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE
1. Ośrodek Rekreacyjny RyterSKI świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń w Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
3. Ośrodek ma obowiązek zapewnić Gościom:
a) warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
b) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie, sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
d) sprawną pod względem technicznym obsługę, a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte niezwłocznie, Ośrodek dołoży wszelkich starań, by w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
4. Dodatkowo na życzenie Gościa są świadczone nieodpłatne następujące usługi:
a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
b) budzenie o wyznaczonej godzinie,
c) zamawianie taxi
d) Apteczka pierwszej pomocy dostępna w recepcji Ośrodka.
e) Depozyt przedmiotów wartościowych w recepcji.
f) wypożyczenie suszarki do włosów, żelazka, deski do prasowania oraz czajnika.
g) Internet poprzez WiFi dostępny na terenie całego Ośrodka. Dostęp do sieci z pokoi jest zabezpieczony hasłem.
5. Na życzenie Gościa Ośrodek RyterSKI świadczy odpłatnie następujące usługi:
a) room service,
b) skanowanie i drukowanie dokumentów,
c) wypożyczenie rowerów, rolek.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
1. Na terenie Ośrodka Rekreacyjnego RyterSKI dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Ośrodek zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa bądź wystawienia faktury za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek Rekreacyjny Ryterski może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć urządzenia elektryczne, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.
5. Recepcja wydaje tylko jeden klucz od pokoju. Należy go zatem zawsze zostawić w Recepcji przy opuszczaniu obiektu. Za wydanie drugiego klucza pobierana jest kaucja w wysokości 50 PLN. Za zgubienie klucza opłata wynosi 50 PLN.
6. Gościom, którzy mają ze sobą narty bądź deski snowboardowe wydajemy kartę dostępu do przechowalni i do drzwi wejściowych na stok. Za zgubienie karty opłata wynosi 50 PLN. Podczas pobierania karty naliczana jest kaucja w wysokości 50zł.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA REKREACYJNEGO RYTERSKI
1. Ośrodek Rekreacyjny RyterSKI ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
2. Ośrodek Rekreacyjny RyterSKI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, mienia, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym.
3. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
4. Ośrodek Rekreacyjny RyterSKI nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Ośrodka.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju mogą zostać odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W wypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego czasu przedmioty przejdą na własność obiektu.

§8 CISZA NOCNA
1. W Ośrodku Rekreacyjnym RyterSKI obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do godziny 6:00 dnia następnego.

§9 REKLAMACJE
1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcjonista.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 Karta Seniora, Karta Dużej Rodziny, Polski Bon Turystyczny
1. W Ośrodku Rekreacyjnym Ryterski honorujemy:
a) Kartę Dużej Rodziny
b) Kartę Seniora
c) Polski Bon Turystyczny
2. Rabat w wysokości 10% dla posiadaczy powyższych kart obejmuje:
d) nocleg ze śniadaniem (cena z cennika)
e) zamówienia powyżej 50 zł w restauracji Gospoda Rogasiowa
f) zamówienia powyżej 100 zł w Oberży pod aniołami
g) zabiegi z cennika SPA
3. Rabaty nie obejmują innych ofert promocyjnych, np. pakiety.
4. Bon turystyczny realizowany zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Baonie turystycznym.

§11 PRZETWARZANIE DANYCH
Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochroni danych osobowych z dnia 10 maja 2018, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych, w procesach biznesowych jest RYTER-SKI Sp. z o.o.
2. Siedziba administratora znajduje się w Rytro 302, 33-343 Rytro.
3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych lub wynikających z obowiązujących przepisów.
5. Dane osobowe będą udostępnione Partnerom oraz innym podmiotom współpracującym, w określonym zakresie.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
7. Podstawą przetwarzania danych osobowych są wymogi prawa, a w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa zgoda osoby, której dane dotyczą.
8. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane.
9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
• dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia
• ograniczenia przetwarzania
• przenoszenia danych
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§12 POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Na terenie Ośrodka Rekreacyjnego RyterSKIobowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w butach narciarskich. Buty oraz sprzęt narciarski należy pozostawić w przechowalni, która znajduje się na terenie Ośrodka.
2. Za nieprzestrzeganie pkt 1 (tj. CHODZENIE W BUTACH NARCIARSKICH) grozi kara w wysokości: 500 zł
3. Za dodatkową opłatą Ośrodek Rekreacyjny Ryterski akceptuje zwierzęta w wybranych pokojach, jednakże właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie Ośrodka oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę. Właściciel psa odpowiada materialnie za wszelkie szkody wyrządzone przez psa oraz zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego pies nie zachowywał się głośno w pomieszczeniach obiektu, jak również by nie zakłócał wypoczynku Gości. Każdy pies musi mieć smycz, kaganiec oraz aktualną książeczkę szczepień.
4. Oferujemy POKOJE EKO, czyli pokoje pozbawione wszelkich urządzeń emitujących promieniowanie, które może być szkodliwe, takich jak odbiorniki tv, monitory itp.
5. W Ośrodku Rekreacyjnym RyterSKI obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zasady Gość zostanie obciążony karą umowną w wysokości 500 zł( za każdorazowe złamanie zakazu)która zostanie doliczona do rachunku. W przypadku rozniecenia ognia i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. Na terenie obiektu palacze mogą korzystać z zewnętrznego otoczenia obiektu.
6. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Ośrodek bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu .
7. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
8. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez Ośrodek Rekreacyjny RyterSKI 33-343 Rytro 302 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
9. Na terenie Ośrodka Rekreacyjnego RyterSKI zakazuje się prowadzenia akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
10. Gość nie będzie powodować, a Ośrodek Rekreacyjny RyterSKI nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu na terenie obiektu, wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z pokoju, ani w inny sposób przeszkadzał, szkodził, czy irytował pozostałych Gości.
11. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.
12. W Ośrodku istnieje możliwość korzystania ze strefy SPA , sali zabaw oraz sali bilardowej na podstawie odrębnych regulaminów, dostępnych w recepcji do których zapoznania się i przestrzegania zobowiązani są Goście.
13. Każdy opuszczany przez Gościa pokój przed przyjęciem kolejnego oraz podczas rutynowego sprzątania dezynfekowany jest specjalistycznymi, certyfikowanymi preparatami. W pokojach dezynfekowane są wszystkie urządzenia, meble, klamki, armatury, poręcze, piloty tv i inne urządzenia.
14. Pełna wersja regulaminu Ośrodka RyterSKI, procedur bezpieczny hotel, informacja o danych osobowych, regulamin SPA znajduje się na naszej stronie internetowej www.ryterski.pl i w recepcji.

§13 ZAKUP I REALIZACJA VOUCHERÓW POBYTOWYCH I USŁUGOWYCH
1. Definicja vouchera
a) Voucher – dokument wystawiony przez Ośrodek Rekreacyjny RYTERSKI, umożliwiający realizację określonych usług pobytowych lub innych świadczonych w Ośrodku, zgodnie z wcześniejszą rezerwacją terminu, określoną w niniejszym Regulaminie.
b) Nabywca/Osoba obdarowana – każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dysponująca wystawionym przez Ośrodek rekreacyjny RYTERSKI voucherem, akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.
c) Zakup vouchera – dokonanie przez nabywcę vouchera płatności kwoty odpowiadającej wartości wybranego vouchera, za datę zakupu uważany jest dzień obciążenia rachunku wskazanego w pkt. niniejszego Regulaminu
d) Realizacja vouchera – wymiana przez osobę dysponującą voucherem na oferowane przez Ośrodek usługi do kwoty ujętej na voucherze. Warunkiem realizacji świadczeń przez Ośrodek Rekreacyjny RYTERSKI jest wcześniejsza rezerwacja terminu.
2. Nabycie vouchera
a) Warunkiem zakupu vouchera jest dokonanie płatności przelewem na wskazane konto:
Bank Polskiej Spółdzielczości o/d Nowy Sącz
Nr konta: 39 8811 0006 0002 0209 8462 0002
Ryterski Sp. z o.o., 33-343 RYTRO 302
lub gotówką na recepcji Ośrodka Rekreacyjnego RYTERSKI
W przypadku braku potwierdzenia płatności w ciągu 14 dni od daty zakupu, Voucher zostanie automatycznie usunięty z systemu.
b) Po dokonaniu wpłaty voucher zostaje wystawiony przez Ośrodek Rekreacyjny RYTERSKI i przesłany na adres email podany przez Nabywcę Vouchera lub wręczony osobiście w recepcji Ośrodka
3.Realizacja i uprawnienie wynikające z vouchera
a) Voucher podarunkowy wystawiany jest imiennie na daną osobę.
b) Voucher nie może być wykorzystany przez inną osobę.
c) Voucher jest ważny 90 dni od daty zakupu vouchera chyba, że w opisie Vouchera podano inaczej.
d) Vouchery nie mogą być realizowane w okresie, w którym obowiązują pobyty specjalne i świąteczne.
e) Ważność vouchera nie podlega przedłużeniu.
f) Aby skorzystać z vouchera należy się skontaktować z recepcją telefonicznie lub mailowo i ustalić termin wykorzystania vouchera.
g) Aby wykorzystać voucher należy wcześniej podać jego unikalny numer.
h) Voucher traci ważność, w przypadku zarezerwowania terminu pobytu, zabiegu, i nie stawienia się w danym dniu w ustalonym czasie bez uprzedniego poinformowania Ośrodka (w przypadku vouchera pobytowego dopuszczalny czas rezygnacji bez utraty ważności vouchera 21 dni, w przypadku vouchera na SPA – 3 dni).
i) Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.
j) Voucher nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego być wydana reszta.
k) Voucher może być wykorzystany tylko jednorazowo. Nie ma możliwości jego podziału.
l) Osoba Obdarowana jest zobowiązana do okazania vouchera na recepcji Ośrodka Rekreacyjnego RYTERSKI podczas zameldowania.
m) Wszelkie reklamacje związane z zakupem usługi przy użyciu vouchera będą rozpatrywane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w recepcji Ośrodka nie później niż 24 godziny od momentu meldunku.
4.Postanowienia końcowe:
a) Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.ryterski.pl
b) Ośrodek Rekreacyjny RYTERSKI nie odpowiada za zgubione lub zniszczone Vouchery.
c) Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty.

Regulamin RyterSKI SPA 

1. Goście, korzystający z zabiegów oraz strefy SPA są zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia oraz ankiety.
2. Opłatę za zabieg w SPA należy uiścić w recepcji głównej Ośrodka Rekreacyjnego RyterSKI przed jego wykonaniem.
3. Na umówiony zabieg należy przybyć minimum 5 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia.
4. W przypadku spóźnienia się na umówiony termin, czas zabiegu ulega skróceniu.
5. Zwrot kosztów za zabieg, jest możliwy tylko w przypadku zgłoszenia o rezygnacji, najpóźniej godzinę przed jego rozpoczęciem.
6. Niewykorzystane w umówionym terminie zabiegi, wchodzące w skład pakietu, przepadają.
7. Istnieje możliwość korzystania z szlafroków i dodatkowych ręczników. Opłata w recepcji Ośrodka RyterSKI.
8. Przed wykonaniem zabiegu należy zapoznać się z przeciwwskazaniami do jego wykonania. Osoby z chorobami serca nie mogą korzystać z sauny oraz kąpieli w wannach.
9. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz osoby z chorobami zakaźnymi, wysypkami, otwartymi ranami nie mogą korzystać z zabiegów w RyterSKI SPA. Decyzję ostateczną podejmuje pracownik RyterSKI SPA.

10. Zalecamy:
– unikanie kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po zabiegach
– unikanie obfitych posiłków przed zabiegami – godzinny wypoczynek po zabiegach cieplnych.
11. RyterSKI SPA nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię i inne kosztowności klientów wniesione na teren SPA.
12. Na terenie SPA zabronione jest:
– palenie tytoniu,
– wnoszenie i spożywanie żywności i alkoholu,środków odurzających
– używanie telefonów komórkowych, wprowadzanie zwierząt,
– głośne i nieodpowiednie zachowanie wpływające w jakikolwiek sposób na dyskomfort innych gości.
13. Zakup danej usługi jest równoznaczny z złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z tej usługi oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
14. Możliwość zmiany składowych pakietu SPA (masaże, zabiegi) istnieje tylko w przypadku stwierdzonych udokumentowanych przeciwwskazań zdrowotnych. Korzystający z zabiegów w SPA ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i zdrowie.
15. Na wybrany zabieg należy się umówić z wyprzedzeniem.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUN I JACUZZI

 1. Sauna i jacuzzi jest integralną częścią Ośrodka Rekreacyjnego RYTERSKI i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Przed skorzystaniem z saun i jacuzzi korzystający powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem
 3. Zespół saun i jacuzzi jest obiektem służącym procesowi odnowy biologicznej i rehabilitacji
 4. Zespół saun może być strefą nietekstylną. Użytkownicy muszą liczyć się z możliwością, iż ze strefy tej będą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane
 5. Z sauny i jacuzzi mogą korzystać jedynie osoby zdrowe.
 6. Korzystanie z saun jest dozwolone jedynie dla osób powyżej 18 roku życia. Dzieci korzystają z saun i jacuzzi tylko pod opieką dorosłych.
 7. Bezwzględnie z sauny nie mogą korzystać osoby: chore na serce , z nadciśnieniem,   po udarach, z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, kobiety w ciąży i w okresie menstruacji, chore na padaczkę(epilepsję), z intensywnymi chorobami skóry, egzemami, infekcjami septycznymi, ostrą lub niewyleczalną gruźlicą, objawami dekompresji, osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego.
 8. Z saun powinno się korzystać zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry.
 9. Podczas spędzania czasu w saunie należy zaopatrzyć się w ręcznik.
 10. Przed wejściem do sauny i jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem a następnie wytrzeć do sucha.
 11. Przed wejściem do saun należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe , gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 12. Do sauny i jacuzzi należy wchodzić boso.
 13. Wchodząc do saun użytkownik potwierdza , że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji.
 14. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
 15. Zaleca się wszystkim osobom korzystającym z zespołu saun i jacuzzi o konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z saun oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia jej wpływu na stan zdrowia.
 16. Korzystający z saun i jacuzzi ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i zdrowie.

2. Wstęp na siłownie mają goście hotelowi w Ośrodku Rekreacyjnym Ryterski oraz osoby posiadający karnet miesięczny lub wejście jednorazowe.
3. Zabrania się wstępu na siłownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
4. Wejście na siłownie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
5. Osoby niepełnoletnie korzystające z siłowni muszą znajdować się pod nadzorem opiekuna, posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.
6. Młodzieżowe obozy korzystające z siłowni bezwzględnie muszą być pod nadzorem trenera, opiekuna lub wychowawcy.
7. Klienci siłowni zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń instruktora oraz obsługi siłowni.
8. Klientem siłowni może zostać osoba pełnoletnia oraz osoba która ukończyła 16 rok życia i posiada pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
9. Na siłowni wymagany jest strój sportowy i zmienne, czyste obuwie sportowe.
10. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.
11. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk (ręcznik położony na tapicerce urządzeń).
12. Klient ponosi odpowiedzialność za rzeczy wartościowe wniesione na siłownie.
13. Klient korzysta z siłowni na własną odpowiedzialność.
14. Siłownia jest pomieszczeniem monitorowanym.
15. Klient, który w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.
15. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia jeśli stan zdrowia klienta nie pozwala na dalsze ich kontynuowanie i na życzenie klienta wezwać lekarza pogotowia ratunkowego.
16. Instruktor siłowni oraz klient , który został poszkodowany na skutek zdarzenia losowego zobowiązani są sporządzić protokół powypadkowy oraz własnoręcznie go parafować.
17. Na treningi personalne umawiamy się indywidualnie z trenerem pod numerem 606713023.
18. Trenerzy zewnętrzni chcący prowadzić treningi na siłowni ze swoimi klientami, zobowiązani są do wcześniejszego kontaktu z dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji Ryterski.
19. Na siłowni panuje jest bezwzględny zakaz prowadzenia działalności komercyjnej bez wcześniejszej zgody dyrektora CSiR Ryterski.

1. Osoby korzystające z rolkowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z niniejszego regulaminu oraz do wykonywania poleceń pracowników obsługi.
2. Pracownicy obsługi maja prawo nie wpuścić na teren obiektu lub z niego wyprosić osoby które znajdują się w stanie nietrzeźwym lub są pod wpływem środków odurzających, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych oraz nie stosują się do do zasad regulaminu, instrukcji, oznakowań na terenie obiektu lub poleceń pracowników obslugi rolkowiska. Wyżej wymienione sytuacje mogą spowodować podjecie stosownych kroków przewidzianych prawem.
3. Do korzystania z rolkowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet.
4. Na płycie rolkowiska:
– mogą przebywać osoby wyłącznie w rolkach/łyżworolkach w ochraniaczach na stawy łokciowe,
– dzieci do lat 12 mogą korzystać z rolkowiska wyłącznie pod opieka osób dorosłych i muszą posiadać kask ochronny i ochraniacze,
– jazda na rolkach odbywa się w jednym kierunku, o którym decyduje obsługa rolkowiska.
5. Podczas jazdy na płycie rolkowiska należy zachować maksymalna ostrożność
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na rolkowisku bezwzględnie zakazuje się:
– używania kijków, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych użytkowników rolkowiska,
– siadania na bandach wokół rolkowiska,
– wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów na płytę rolkowiska,
– niszczenia sprzętu i urządzeń,
– stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników rolkowiska, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i niebezpiecznych zabaw
– wprowadzania zwierząt,
– palenia tytoniu, spożywania alkoholu czy środków odurzających,
– wnoszenia opakowań szklanych i innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników,
– zaśmiecania terenu,
– zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
– jeżdżenia w rolkach poza płytą rolkowiska.
7. Rolki zakładane są na terenie obiektu bezpośrednio przed wejściem na płytę rolkowiska.
8. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
9. Osoby towarzyszące mogą przebywać w miejscach wyznaczonych dla widzów.
10. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponoszą korzystający z obiektu. Użytkownicy korzystają z rolkowiska na własną odpowiedzialność.
11. W przypadku stwierdzenia wyrządzonej szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną. W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność finansowa ponosi rodzic lub opiekun prawny.
12. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia, wypadki lub inne zdarzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo własne lub innych, należy bezzwłocznie zgłosić u obsługi lub recepcji ośrodka RyterSKI.

1. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieka rodziców lub opiekunów.
2. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu.
3. Wejście na lodowisko odbywa się zgodnie z harmonogramem pracy lodowiska.
4. Do dyspozycji osób korzystających z lodowiska dostępna jest wypożyczalnia łyżew.
5. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:
– kulturalnego zachowania się na terenie obiektu
– ostrożnej jazdy na lodzie
– dbania o wypożyczony sprzęt
– bezwzględnego dostosowania się do wszelkich uwag i poleceń organizatora lodowiska
– niezwłocznie zawiadomienia pracownika lodowiska w przypadku zauważenia usterek technicznych lub wszelkich nieprawidłowości
– przestrzegania ładu i porządku obowiązującego na terenie obiektu
6. Osobom korzystającym z lodowiska nie wolno:
– wchodzić na tafle w obuwiu bez łyżew
– wchodzić na tafle w trakcie czyszczenia lodu
– wykonywać skoki, gwałtownie zmieniać kierunek jazdy, siadać na bandach i przechodzić przez bandy lodowiska
– rzucać jakimkolwiek przedmiotem na tafle lodowiska
– jeździć z kijkami hokejowymi (poza zawodami lub eventami na lodowisku)
– palić tytoniu, wnosić i spożywać alkohol oraz środki odurzające na terenie obiektu pod rygorem usunięcia z terenu obiektu RyterSKI
7. Osoby nietrzeźwe oraz pod wpływem środków odurzających nie będą wpuszczane na teren obiektu RyterSKI
8.W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminy, pracownik lodowiska może zastosować następujące środki:
– zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku
– wyprowadzić z obiektu lub przekazać policji osoby zakłócające porządek publiczny
– osoby notorycznie nie przestrzegające regulaminy nie będą wpuszczane na teren obiektu przez cały sezon
9. Osoby dopuszczające się zniszczenia urządzeń lub wyposażenia lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialna za wyrządzone szkody.
10. Osoba korzystająca z lodowiska zobligowana jest do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego zasad.
11. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Ośrodek Rekreacyjny RyterSKI zastrzega sobie prawo do zamknięcia lodowiska.

Opiekunowie dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

1. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8 do godz. 16 podczas półkolonii
2. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców od zakwaterowania dziecka w Ośrodku, do momentu zakończenia turnusu podczas kolonii
3. W przypadku odbioru dziecka przez opiekuna lub samodzielnego powrotu do domu, rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie
4. Uczestnicy maja prawo do:
a. Spokojnego wypoczynku
b. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu
c. Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
d. Posiłków zawartych w ich ofercie
5. Uczestnicy mają obowiązek:
a. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców
b. Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
c. Brać udział w realizacji programu
d. Zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość
e. Szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie)
f. Kulturalne zachowywanie się podczas spożywania posiłków
g. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach
h. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosowanych do zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych, mieć strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe oraz być przygotowanym do wyjścia na basen (kąpielówki, czepek, okulary do pływania, klapki)
6. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem z turnusu bez możliwości zwrotu opłaty

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas turnusu oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przywozić cennych urządzeń np. telefonów, odtwarzaczy muzyki itp. Niekoniecznych do udziału w zajęciach.

Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:
1. Dokonać wpłaty zadatku w wysokości 50% wartości w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę uczestników
2. Dokonać wpłaty pozostałej części kwoty za turnus najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem. Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu

Rodzice są zobowiązani:
1. Do zapoznania się z klauzulą informacyjną podopiecznego oraz z klauzulą informacyjną uczestnika imprezy, a także do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz innych wymaganych dokumentów
2. Do punktualnego przyprowadzanie i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć w przypadku półkolonii
3. Są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rekreacyjnego Ryterski lub miejsca wyznaczonego przez organizatora i z powrotem
4. W przypadku samodzielnego przybycia dziecka bez rodzica/opiekuna na miejsce zbiórki rodzice są zobowiązani wypełnić stosowne oświadczenie i załączyć je do karty zgłoszeniowej
5. W razie konieczności są zobowiązani napisać pisemne upoważnienie dla osób, które mogą odebrać dziecko z zajęć i załączyć je do karty zgłoszeniowej
6. Są świadomi, że dziecko zostało ubezpieczone przez Organizatora na czas trwania turnusu, jednocześnie nie wyklucza wykupienia dodatkowego ubezpieczenia przez rodzica/opiekuna prawnego

Regulamin użytkowania domku„Chatka Rogasiowa” w Ośrodku Rekreacyjnym RyterSKI

 1. Postępujemy zgodnie z aktualnymi wytycznymi krajowych instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia (Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia) i od samego początku przestrzegamy wymaganego reżimu sanitarnego spełniając wszystkie wymogi postawione obiektom hotelarskim. Personel naszego ośrodka został przeszkolony zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych oraz posiada niezbędną wiedzę, by zadbać o bezpieczeństwo Gości (zgodnie z zaleceniami nasi pracownicy stosują maseczki ochronne oraz rękawiczki).

 2. Goście przebywający w domku zwanym „Chatka Rogasiowa” proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

 3. Do korzystania z domku uprawnione są osoby zameldowane z opłaconym pobytem.  W domku może zamieszkiwać maksymalnie 6 osób dorosłych.

 4. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny.

 5. W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania w recepcji ośrodka, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku rezerwacji domku przez innego najemcę lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego Regulaminu. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem pobytu udziela recepcja

 6. Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie całej należności i stanowi to równocześnie akceptację Regulaminu.

 7. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości, zapoznania się z Regulaminem i podpisaniem karty odbioru domku.

 8. Obowiązuje kaucja w wysokości 200 zł, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu.

 9. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.

 10. W domku znajduje się pościel na jeden okres wynajmu.

 11. Domek jest przekazywany gościom w użytkowanie i odbierany przy wyjeździe przez obsługę RyterSKI. Warunkiem zwrotu kaucji jest wcześniejsze zgłoszenie godziny wyjazdu w celu umożliwienia sprawnego odbioru technicznego domku.

 12. Przed przyjęciem kolejnych Gości oraz podczas rutynowego sprzątania cały domek jest dezynfekowany z wszystkimi meblami, klamkami, armaturami, poręczami, pilotem tv i innymi urządzeniami.

 13. Domek zawiera następujące wyposażenie:

  Telewizor, pralka, lodówka, kuchenka indukcyjna, kominek, sauna fińska, deska do prasowania, czajnik elektryczny, komplet naczyń i sztućców, noże kuchenne, deki do krojenia, serwisy do kawy 2 szt., komplet szklanek, kubków szklanych, kieliszków, skóry owcze (4 szt), poduszki jaski – małe (4 szt), poduszki duże (4 szt), walki do spania (4 szt).

 14. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania pobytu w Rogasiowej Chatce. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamknięciem drzwi i okiem w dniu wyjazdu.

 15. Domek jest zawsze przygotowany i czysty w dniu wynajęcia. Prosimy o oddanie domku w takim samym stanie technicznym jak w dniu przyjazdu, W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia, mienia Rogasiowej Chatki prosimy  Gości o natychmiastowe poinformowanie recepcji , celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg  kosztów naprawy/wymiany i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.

 16. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

 17. Za rzeczy pozostawione przez Gości w Rogasiowej Chatce ośrodek RyterSKI nie ponosi odpowiedzialności.

 18. Przebywanie psów na terenie domku dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów.

 19. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w Rogasiowej Chatce w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym.  Miejsce postojowe przy domku jest miejscem niestrzeżonym,

 20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w Rogasiowej Chatce mogą zostać odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W wypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego czasu przedmioty przejdą na własność obiektu.

 21. Goście Rogasiowej Chatki mogą parkować swoje samochody tylko i wyłącznie na niestrzeżonym parkingu Ośrodka RyterSKI. RyterSKI nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.

 22. Do Chatki Rogasiowej w sezonie zimowym można dostać się wyciągiem narciarskim w godzinach otwarcia stacji narciarskiej. W sezonie letnim do Chatki prowadzi szlak (ok 25-30 min pieszej wędrówki od głównego budynku). RyterSKI dowozi bagaże do domku bezpłatnie , a za dodatkowa oplata jest możliwość dowozu Gości.

 23. Wynajmujący Rogasiową Chatkę otrzymuje tylko jeden klucz od domku. Przy opuszczaniu obiektu należy go zawsze zostawić w Recepcji. Za zgubienie klucza opłata wynosi 50 PLN.

 24. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny, kominek),  nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych  lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domku urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.

 25. W Rogasiowej Chatce obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i tytoniu.

 26. Prosimy o zapoznanie się, w którym miejscu w domku znajduje się gaśnica ppoż. .

 27. Za dewastację Rogasiowej Chatki, nieuprawnione użycie gaśnicy i wynikłe z tego skutki użytkownicy domku będą obciążani dodatkowymi opłatami.

 28. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w domku i jego wyposażeniu.  

 29. Właściciel  zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia Rogasiowej Chatki i terenu Ośrodka RyterSKI przez Gości, nie przestrzegających Regulaminu.

 30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2020 r.

Życzymy przyjemnego wypoczynku
Osrodek Rekreacyjny RyterSKi

Ośrodek rekreacyjny RyterSKI przyjmuje Gości wraz z ich pupilami (zwierzętami domowymi) – za dodatkową opłatą. Podczas dokonywania rezerwacji pobytu należy poinformować o przyjeździe ze zwierzęciem. Zakwaterowanie gości ze zwierzętami możliwe jest jedynie w wyznaczonych pokojach. Zobowiązujemy naszych gości do przestrzegania naszego regulaminu.

• W ośrodku mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy nieagresywne i koty).
• Koszt pobytu każdego zwierzęcia w hotelu wynosi 35 zł za dobę za małego psa lub kota oraz 50 zł za dużego psa.
• Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli.
• Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
• Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji, sali gimnastycznej, pokoju zabaw, siłowni oraz SPA.
• Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli.
• Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu ośrodka.
• Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika hotelu.
• Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych gości.
• Wszystkie szkody w mieniu ośrodka, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez dyrekcję hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.
• Za niepoinformowanie recepcji hotelu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona kara w wysokości 300 zł.

Pobierz nasz Statut

Statut do pobraniakliknij tutaj

Pliki do pobrania

Klauzula Informacyjna – kliknij tutaj
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – kliknij tutaj
Klauzula darczyńcy – kliknij tutaj
Klauzula Informacyjna dla podpisujących porozumienie z Fundacją – kliknij tutaj
Klauzula Informacyjna dla kontrahenta – kliknij tutaj
Klauzula Informacyjna dla uczestnika imprezy – kliknij tutaj
Klauzula Informacyjna dla uczestnika spotkania – kliknij tutaj
Klauzula Informacyjna Newsletter – kliknij tutaj

Prawa zastrzeżone ©2023, Ryterski. Projekt i administracja: pawgaw.pl.